Sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM www.alilo.pl

Sklep (Serwis) stanowi własność i jest administrowany przez Annę Steć, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MASF DISTRIBUTION Anna Steć; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Zielonej 1B/7B, 32-082 Bolechowice, NIP: 679-277-16-37, REGON: 123001949.

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1. Sprzedawca, Usługodawca –  Anna Steć, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MASF DISTRIBUTION Anna Steć.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.alilo.pl; Kupujący jest jednocześnie Usługobiorcą zawierającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4. Strony – strony umowy zawartej w Serwisie, tj. Sprzedawca i Kupujący.

5. Serwis – strona internetowa www.alilo.pl, w ramach której funkcjonuje sklep internetowy.

6. Zamówienie – złożone przez Kupującego Sprzedawcy oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia umowy i określające istotne warunki takiej umowy. W przypadku Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenie to zostaje złożone po otrzymaniu przez Konsumenta informacji na temat:
– głównych cech świadczenia,
– łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami lub sposobie, w jaki będą one obliczane, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach lub obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony – łącznej cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie płatności za okres rozliczeniowy,
– czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
– minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
Dodatkowo, w przypadku Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, oświadczenie to zawiera także potwierdzenie, ze Konsument wie, że pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty.

7. Konto – odróżniany za pomocą indywidualnego loginu i hasła Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w ramach którego gromadzone są dane Kupującego, w szczególności dane o złożonych zamówieniach.

8. Rejestracja – wprowadzenie przez Kupującego danych do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy skutkujące utworzeniem konta.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta w języku polskim między Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Serwisu

10. Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, co obejmuje:
a) zabawki firmy ALILO:
– Honey Bunny G6
– Baby Bunny G9S+
– Smarty Bunny R1
– Explorer M7
– klocki magnetyczne
– magiczna tablica
– maskotki
– torby Funny Bunny Bag
– etui na króliczki
– książki, kolorowanki, płyty DVD
– inne gadżety i akcesoria

11. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), regulujący także warunki sprzedaży w serwisie, zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w omawianym zakresie.

12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość, bez jednoczesnej łącznej obecności obu Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

II. REJESTRACJA W SERWISIE, TWORZENIE KONTA

1. Rejestracja w Serwisie jest procesem dobrowolnym i bezpłatnym.

2. Celem finalizacji Rejestracji i założenia konta, Kupujący powinien podać następujące dane:
a) e-mail,
b) hasło,
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia oraz przeczytać Politykę prywatności.

3. Po wprowadzeniu podanych wyżej danych na adres e-mail podany podczas rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym pozwalającym na potwierdzenie adresu e-mail. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje zakończenie procesu rejestracji w serwisie.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczne z przyjęciem do realizacji.

2. Złożenie Zamówienia stanowi, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego, ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Rejestracja i założenie w jej wyniku konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Serwisie. Rejestracja ułatwia jednak dokonywanie zamówień w Serwisie i pozwala na śledzenie statusu realizacji zamówienia oraz przeglądanie historii zakupów.

4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien uruchomić stronę internetową Serwisu, dodać do wirtualnego „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie stanowi złożenia Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

5. „Koszyk” ułatwia zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

6. Finalizacja Zamówienia polega na dodaniu do „koszyka” wybranych towarów, wskazaniu kraju dostawy, określeniu formy wysyłki i metody płatności oraz opcjonalnie na dodaniu uwag do zamówienia. Następnie, Kupujący powinien zalogować się na założone wcześniej konto lub podać następujące dane płatnika:
a) imię i nazwisko,
b) adres (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu),
c) numer telefonu,
d) e-mail
wraz z zaznaczeniem czy jest osobą prywatną czy firmą, zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień. Następnie, Kupujący powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi podczas procesu Zamówienia wskazówkami w tym zwłaszcza potwierdzić stan wiedzy Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem o tym, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Sprzedawca sprawdza dostępność Towaru i w razie pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu Zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.

8. Sprzedawca podaje informacje, do których wskazania Kupującemu przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, tj.:
a) informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
b) dane identyfikujące sprzedawcę, w tym o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także o numerze, pod którym został zarejestrowany;
c) adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;
d) adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
e) łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę – łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
f) koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
g) sposób i termin zapłaty;
h) sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
i) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
j) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
k) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
l) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
m) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
n) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
o) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
p) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
q) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
r) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
s) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
t) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
u) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

9. W celu kompleksowej i niezwłocznej realizacji Zamówienia, jak również w celu weryfikacji, poprawności danych wskazanych w Zamówieniu, Sprzedawca może dodatkowo kontaktować się z Kupującym telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

10. Po zawarciu umowy przez Strony Sprzedawca przesyła wiadomością e-mail na podany przez Konsumenta podczas rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie zawiera informacje wskazane w pkt III.8.

11. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót, świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

12. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania Towaru przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Kupującego.

13. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

14. Informacje o towarach, takie jak w szczególności: ogłoszenia, cenniki podane w serwisie nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy.

IV. ZAPŁATA CENY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOSTAWY

1. Płatność za nabyty w serwisie przez Kupującego Towar dokonywana jest za pomocą sposobów płatności udostępnionych w serwisie.

2. Wszystkie ceny w serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Koszty dostawy Towaru podane są oddzielnie w Serwisie oraz są widoczne w formularzu w toku realizacji procesu zamówienia.

4. Serwis umożliwia Kupującemu następujące formy płatności:
a) płatność szybkim przelewem paynow,
b) płatność BLIKIEM,
c) płatność PayU,
d) przelew bankowy,
e) płatność za pobraniem.

5. W przypadku wyboru sposobu płatności w postaci przelewu na konto Sprzedawcy, po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.

6. Kupujący dokonuje zakupu Towaru oraz Zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty trzecie realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

8. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać okolicznościowe akcje promocyjne, o czym będzie informował w serwisie.

9. Serwis realizuje Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Realizacja Zamówień następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych.

11. Dostawa Towarów wskazanych w Zamówieniu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy kurierskiej InPost (w tym do paczkomatów InPost) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

12. Jeżeli spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

13. Celowe jest dokonanie przez Kupującego w miarę możliwości sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki usprawni dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach celowe jest, aby Kupujący skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

14. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
a) w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty: 13 zł (kurier InPost), 15 zł (paczkomat InPost), 15 zł (kurier DPD), 20 zł (Poczta Polska);
b) w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem: 15 zł (kurier InPost), 20 zł (kurier DPD), 25 zł (Poczta Polska);
c) w przypadku dostawy towaru, którego waga przekracza 30 kg – koszt dostawy zostanie ustalony z Kupującym indywidualnie;
d) w przypadku dostawy towaru za granicę – koszt dostawy zostanie naliczony w koszyku po wyborze w formularzu zamówienia kraju docelowego.

15. Na termin otrzymania przesyłki przez Kupującego składa się czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki.

16. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu, Kupujący zostanie o nich niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ Z KONSUMENTEM

1. Kupujący, będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy,
b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
d) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
e) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. w formie pisma wysłanego pocztą na adres: ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższym formularzu. Wykorzystanie poniższego formularza ma na celu ułatwienie realizacji procedury odstąpienia od umowy i nie jest obligatoryjne:

***

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

***

 Sz. P. Anna Steć, MASF DISTRIBUTION Anna Steć,

ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy / odbioru:

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

Numer dokumentu zakupu:

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail):

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku konsumenta(-ów), na który może być dokonany zwrot otrzymanych od konsumenta(-ów) płatności:

……….…………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………

data, podpis Konsumenta (-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

* niepotrzebne skreślić

***

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej do odbioru  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Kupującego wystąpienia wady w Towarze, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Towaru o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

13. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

14. Kupujący wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice.

15. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

16. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

17. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Towaru kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

19. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

20. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

21. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy (VI.17 Regulaminu), z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

23. Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji producenta na towary sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.alilo.pl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) – Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej MASF DISTRIBUTION Anna Steć, pod którym można się z nami skontaktować to [email protected].

VIII. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy następujące usługi elektroniczne:
a) utworzenie i utrzymanie konta w Serwisie,
b) możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu.

2. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest darmowe.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utworzeniu i utrzymaniu konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na możliwości złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript: Firefox 3.6 do 36, Internet Explorer 8, 9, 10 lub 11, Chrome 4.0 do 32.0, Opera 10.50 do 19, Safari 6.0 – 7.0. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co oznacza m.in. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji związanych ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.

9. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

11. Wskutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie dochodzi do naruszenia praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

12.  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie na drodze porozumienia Stron.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem www.alilo.pl jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z Polityką Prywatności umieszczoną na stronie www.alilo.pl.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Serwis a w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz umieszczone w nim opisy stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a tym samym podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), a do skorzystania z nich, a zwłaszcza ich rozpowszechniania, konieczna jest zgoda Sprzedawcy.

2. Wszystkie materiały graficzne użyte do prezentacji Towaru w Serwisie, a także same Towary są chronione na podstawie prawa autorskiego.

3. Graficzna prezentacja towarów w Serwisie (wizualizacje, poglądowe rysunki) może nieznacznie odbiegać od dokumentacji technicznej.

4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupujących o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Kupującego na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie.

5. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Dane osobowe Kupujących przekazywane podczas rejestracji w serwisie są przetwarzane przez firmę MASF DISTRIBUTION Anna Steć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą, a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.).

9. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefonicznie: +48 885-678-678,
b) e-mail: [email protected],
c) pisemnie na adres: ul. Zielona 1B/7B, 32-082 Bolechowice.

10. Kupujący mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 marca 2015 r.

12. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.